Novinky

Rozhlasová vizitka kandidáta do Senátu

Odvysíláno 24. září 2014 na stanici Český rozhlas Hradec Králové.

http://www.rozhlas.cz/zpravy/volby2014_vizitky/

Nebetyčná drzost místostarosty Hendrycha

Pane senátore, v roce 2012 jste se připojil jako zastupitel města Trutnova k trestnímu oznámení na místostarostu Hendrycha z důvodu 10 let trvajícího neoprávněného a bezplatného užívání sportovní haly oddílem basketbalu. Poukázáno bylo nejen na střet zájmů místostarosty Hendrycha, který byl prezidentem oddílu basketbalu, ale zejména na nedodržování povinností uložených veřejnému funkcionáři zákonem o obcích při správě a hospodaření s majetkem města. Na vašich webových stránkách www.trpak.cz jsou pro zájemce dostupné všechny dokumenty a je to opravdu výživné čtení. Jak hodnotíte závěry šetření?

Policie ČR potvrdila pravdivost všech skutečností uvedených v oznámení, ale na základě tvrzení podezřelého, že neuzavřením nájemní smlouvy nedošlo k žádné škodě a že se tak dělo v zájmu sportu v Trutnově, bylo trestní oznámení odloženo. Po stížnosti zastupitelů Josefa Hübla a Zdeňka Ondráčka jako oznamovatelů se dozorující státní zástupce JUDr. Kašpar ztotožnil se závěry policejního vyšetřovatele a ve svém vyrozumění potvrdil odložení případu. Od šetření jsem očekával zjištění rozsahu škody a zjištění, kdo ještě napomáhal místostarostovi Hendrychovi v držení protiprávního stavu, protože na situaci bylo opakovaně poukazováno v závěrech provedené veřejnoprávní kontroly. Jen ředitel ZŠ Komenského Mgr. Hásek se pokusil neoprávněný stav napravit zpracováním návrhů nájemní smlouvy, ale v zápisech vedení města není k dohledání žádné stanovisko z jednání schůze. Do rady města jako jediného kompetentního orgánu nebyla asi zpracovaná nájemní smlouva místostarostou Hendrychem vůbec předložena k projednání a ke schválení. Nijak mne to nepřekvapuje, protože nájemné, vypočtené podle platných pravidel, bylo stanoveno ve výši více než 3 miliony korun ročně.

Rozumím tomu dobře, že vyšetřovatel i státní zástupce přijali verzi podezřelého? Přece podle zákona o obcích mohou o škodě a o tom, co je zájmem města rozhodovat jen zvolené orgány – tedy především zastupitelstvo přijetím usnesení v dané věci?

Přesně tak. Pro mne nepochopitelně právě orgány činné v trestním řízení zcela opomenuly tuto skutečnost. Město je veřejnoprávní korporací a musí přísně dodržovat pravidla pro nakládání s vlastním majetkem. Pokud by i byla uzavřena nájemní smlouva, ale nebyla předem projednána a schválena v příslušném kompetentním orgánu /radě města či zastupitelstvu/, tak je ze zákona od samého počátku neplatná! Věřím, že letos po komunálních volbách nově zvolené zastupitelstvo přistoupí ke kauze s plnou vážností a odpovědností.

Až nyní před volbami vás místostarosta Hendrych vyzval k mediální omluvě, kterou jste však spolu se zastupitelkou Blankou Bubnovou písemně odmítli provést, takže již čelíte žalobě podané Mgr. Hendrychem, ve které žádá nejen omluvu v tisku, ale i odškodnění ve výši 80 000,- Kč.

Mám obavu, že vzhledem k načasování jde jen o předvolební trik. S potěšením u soudu prokážeme, že články zveřejněné v Trutnovinkách, zadalo vedení města prostřednictvím firmy XANTIPA AGENCY s.r.o., přičemž za tyto poskytované služby firma fakturovala měsíčně 139 800,- Kč. Stručně řečeno, úkolem pro Trutnovinky, jakožto hlásnou troubu, je průběžně zajistit pozitivní prezentování vedení města a případně včas řešit negativní kauzy. Však také není v naší republice mnoho radnic, které mají smluvně sjednány PR služby a které paušálně měsíčně platí ze svého rozpočtu takovou nemalou částku. Proto jsme se zavádějícím a matoucím informováním o této kauze v Trutnovinkách byli hrubě nespokojeni a požadovali jsme informovat veřejnost formou zveřejnění trestního oznámení v Radničních listech, což bylo redakční radou zamítnuto.

Jak si vysvětlujete, že místostarosta Mgr. Hendrych kandiduje opět do zastupitelstva dokonce na 1. místě volební strany „Volba pro město Trutnov“?

To mne nepřekvapuje. Na základě prokazatelného porušování povinností uložených zákonem o obcích byl místostarosta vyzván k vyvození politické odpovědnosti a rezignaci na výkon veřejné funkce. Marně! Následně jsem předložil pro jednání zastupitelstva návrh na jeho odvolání z funkce místostarosty. Vládnoucí koalice, jejíž součástí jsou i zastupitelé zvolení za „Volbu pro město Trutnov“, však hlasováním nepřipustili zařazení tohoto požadavku ani do programu jednání zastupitelstva. Nelze si to jinak vysvětlit než jako souhlas s konáním místostarosty Mgr. Hendrycha ve věci neoprávněného a bezplatného užívání sportovní haly oddílem basketbalu. Proto mne ani nepřekvapuje, že i tito zastupitelé figurují opět na kandidátce Volby pro město Trutnov. O to více mne zarazilo, že účast na kandidátce přijala řada ctihodných občanů, kteří snad nemohou souhlasit s tím, že místostarosta jako veřejný funkcionář může vědomě a beztrestně porušovat složený slib zastupitele, tedy že bude dodržovat platné zákony.

Musím zde vzpomenout kauzu Ing. Karpíška, který za zjištěný prohřešek přijal politickou odpovědnost a rezignoval nejen na členství v radě města a zastupitelstvu, ale rezignoval i na funkci ředitele a jednatele Městského bytového podniku v Trutnově. Při privatizaci obytného domu Spojka č.p. 142 jsme poukázali na skutečnost, že jako ředitel MěBP v Trutnově si vysoutěžené nájemné neoprávněně snížil o 1500,- Kč měsíčně, což odůvodňoval tím, že neužíval sklepní prostory. Je pravda, že stávající koalice v zastupitelstvu mu přes tento prohřešek odsouhlasila prodej předmětného bytu, protože nájemné, které dlužil za několik let, stačil doplatit před opakovaným zveřejněním prodeje domu. Náš nesouhlas nám nebyl nic platný, zejména když rada města jmenovanému na rozloučenou odsouhlasila i odměnu za dobrou práci jednatele a ředitele.

Rozumím tomu dobře, že spoléháte na soudnost voličů při jejich rozhodování. Volební systém skutečně umožňuje vystavit STOP některým stávajícím zastupitelům do nového zastupitelstva, vše záleží jen na voličích. Můžete ještě vysvětlit váš záměr pro financování tělovýchovy a sportu v Trutnově?

Jistě a bude jednoduché a naprosto transparentní. První krok se nám podařilo prosadit již z opozičních lavic, mám na mysli převod správy městských sportovních zařízení od TJ Lokomotivy Trutnov na MEBYS s.r.o. a dle zákona nahlašování poskytovaných příspěvků pro extraligový tým basketbalistek do registru de minimis – jen v minulém roce to bylo pro BK-servis s.r.o. celkem 1 738 000,- Kč. V druhém kroku umožníme všem tělovýchovným a sportovním organizacím z Trutnova přístup do sportovních zařízení ve vlastnictví města, tedy i do tělocvičen při základních školách, formou uzavřených smluv o pronájmu dle jejich potřeb za regulérní nájemné s tím, že těmto sportovním organizacím následně poskytneme finanční příspěvek na úhradu nájemného, a to v plné výši! Ve třetím kroku změníme pravidla pro poskytování finančních příspěvků na činnost tělovýchovných a sportovních organizací s tím, že příspěvky budou výhradně na aktivity spojené s mládeží a jen v odůvodněných případech na aktivity při reprezentování ČR v mezinárodních soutěžích. Věřím, že funkcionáři a aktivní sportovci náš záměr podpoří a že se jeho realizace razantně promítne v rozvoji mládežnického sportu. Tak je třeba chápat naše heslo: „Sportu zdar – všem však za rovných podmínek!“

Děkuji za rozhovor a přeji zdar ve volbách! Zpracoval: Josef Petrů

Co na to říkáte, pane senátore Trpáku? - III.- 19.9.2014

Pane senátore, v neděli přijel do vašeho volebního obvodu premiér a předseda ČSSD Bohuslav Sobotka podpořit vaši volební kampaň do senátu. Jak se vám akce vydařila?

Děkuji, byl jsem velmi rád, že přijal mé pozvání a že po sobotním náročném zasedání ústředního výkonného výboru byl ochoten absolvovat celý připravený program. Nejprve však musím upřesnit, že přijel podpořit nejen mé úsilí ve volební kampani, ale přijel podpořit i komunální kandidáty za ČSSD v Trutnově, ve Vrchlabí a ve Dvoře Králové nad Labem. Premiér Sobotka se seznámil s předními trutnovskými kandidáty za ČSSD a lídr kandidátky Mgr. Roman Hásek podal informaci o připraveném volebním programu. Účastníci besedy nad volebním programem byli až zaskočeni přehledem premiéra o problémech našeho kraje i města Trutnova. Po příjezdu vlakem do Vrchlabí byl premiér na nádraží přivítán PhDr. Pavlem Zahradníkem, protože lídr kandidátky Stanislav Pešák byl na cestě do Skotska. To však nebylo překážkou pro živou diskusi s kandidáty i přítomnými občany nad problémy města Vrchlabí. Odpoledne se konal mítink na náměstí TGM ve Dvoře Králové n.L., kde byl premiér Sobotka srdečně přivítán starostkou Mgr. Editou Vaňkovou za menší účasti příznivců, protože teprve těsně před příjezdem ustal opravdu vydatný déšť. Diskuse s občany byla o to bouřlivější, doufejme, že kandidátům nakonec pršelo štěstí do komunálních voleb.

Premiér Sobotka opětovně potvrdil, že můj koncept razantního zvýšení daně z příjmů pro firmy z hazardního průmyslu bude ČSSD prosazovat a že právě uvalení této sektorové daně je smysluplné nejen z hlediska regulace hazardu, ale zejména i z hlediska posílení rozpočtu obcí a měst. Je třeba však poplatky z provozování hazardu i zvýšené daně nejprve výběrem soustředit do centra a až následně polovinu celkového výnosu rozdělit obcím a městům dle počtu jejich obyvatel s účelovým určením pro financování sportu a kultury, včetně oprav památek. Na závěr musím poděkovat za aktivní účast a podporu i senátorovi Ing.Josefu Táborskému a hejtmanovi Bc. Lubomíru Francovi. Už zbývá jen hojná účast našich příznivců u volebních uren!

Co na to říkáte, pane senátore Trpáku? - II.- 12.9.2014

Pane doktore, jste s krátkým či s dlouhým „á“ v příjmení. Trpak či Trpák? Byla jsem přesvědčená, že se píšete s dlouhým „á“. Jako vaše dlouholetá pacientka svého lékaře na billboardu s jistotou poznávám, ale podepsán jste kratce MUDr. Pavel Trpak. Nebo se mýlím? Jiřina Ch.

Moje milá všímavá pacientko, správně jsem s dlouhým „á“, ale v mém podpisu se čárka již dávno vytratila – tedy stejně jako při imitaci podpisu na billboardu. Můj nedokonalý podpis však zdárně funguje na mém občanském průkazu i v bance jako podpisový vzor k mému účtu. Nakonec vůči státním institucím jsme především rodné číslo, jen tak nás znají zdravotní pojišťovny, úřad práce či úřad důchodového zabezpečení. Aby v lékárně vydali léky předepsané na receptu, musí být správně uvedeno rodné číslo a číslo pojišťovny. Drobná nepřesnost v příjmení či jménu není závažným prohřeškem. A podpis? Když se podepisujeme pod závažné dokumenty či smlouvy, musí podpis ověřit notář nebo matrika, aby dokument byl platný.

Stále jsme nabádáni, abychom své rodné číslo chránili proti možnému zneužití. Proto dnes ve veřejně dostupných a státními orgány vedených rejstřících není již rodné číslo uváděno, ale jen datum narození. Jedna závažná výjimka a opravdu závažná výjimka existuje. Podnikající fyzické osoby mají přiděleno identifikační číslo pro své podnikání, ale na vydávaných fakturách či obyčejném paragonu při prodeji zboží musí uvádět každý plátce daně z přidané hodnoty tzv. DIČ, které je tvořeno kombinací CZ a rodného čísla podnikatele či živnostníka. Osoba samostatně výdělečně činná sděluje takto každému zákazníkovi své rodné číslo, a to ze zákona uloženou povinností uvádět na vydávaných dokladech DIČ. Doufám, že brzy i zde bude v legislativě situace žádoucím způsobem napravena.

Doufám, že jinak se billboard líbil a že zamýšlené sdělení je srozumitelné, myslím tím i to nepsané sdělení. Identifikace mé osoby se jasně prokázala a krátké „a“ nebylo překážkou. Mohu slíbit, že na jiných propagačních volebních materiálech budu s dlouhým „á“ jako Trpák. Na hlasovacím lístku mám číslo jedna, jméno a příjmení bude rovněž správně, takže paní Jiřino, prosím i o správnou volbu, hlas pro číslo jedna. A děkuji za milý e-mailový podnět k úvaze.

Co na to říkáte, pane senátore Trpáku? - I.- 1.9.2014

Na severočeský Rumburk se v druhé polovině srpna soustředila pozornost kvůli záhadnému úmrtí starší pacientky s onkologickou diagnózou. Zdravotní sestra, která se o pacientku starala, s velkou pravděpodobností způsobila aplikací draslíku její záměrnou smrt. Byla obviněna z vraždy. Vyšetřuje se, zda nedošlo k eutanazii, která u nás není legalizována. Jak nahlížíte na tento vážný mravní problém, který se ve společnosti objevuje čím dál častěji?

Slovo eutanazie, které jste užil, jsem ve svém slovníku jako lékař vázaný přísahou nikdy neměl, nemám a nebudu mít. Jde o vážný problém moderní doby. Dříve člověk přicházel na svět i odcházel ze světa většinou ve fungující vícegenerační rodině, v kruhu svých nejbližších. Dnešní rodina jako základní jednotka společnosti prochází závažnou krizí a můžeme říci, že moderní uspěchaná společnost si vynutila vytěsnění umírání z kruhu rodiny do nemocnic. Vytěsnila smrt ze svého života. To bylo v minulosti nemyslitelné. Pro mne je život člověka posvátný a proto odmítám asistované sebevraždy pacientů z jakýchkoliv pohnutek. Společnost musí zajistit nejen důstojný život, ale i důstojné umírání a důstojnou smrt. Slovy básníka - smrt je jen kus života těžkého. Pokud se ukáže bezperspektivnost léčky, nastupuje paliativní medicína. Za pomoci moderních medikamentů již dokážeme výrazně zmírnit bolesti. A pak je tu ona lidská schopnost pomoci bližnímu v odcházení. V tomto smyslu jsme v uplynulých dvou desetiletích urazili velký kus cesty. Mám na mysli hospicovou péči. Zde bych připomněl Hospic Anežky České v Červeném Kostelci, který funguje díky paní doktorce Marii Svatošové již od roku 1995. Veřejné zdravotnictví v tomto ještě velmi pokulhává. Myslím, že by alespoň některé nemocnice měly mít oddělení paliativní péče, která takto umožní přítomnost osob, jež jsou umírajícímu člověku nejbližší. Určitě nebude problém zajistit financování takto zaměřených projektů.

Jak odhadujete v této velmi citlivé věci budoucnost v naší zemi? Rumburský případ není prvním případem tragických úmrtí v nemocnicích. Vzpomeňme jen na tzv. heparinového vraha Zelenku v Havlíčkově Brodě před několika lety.

Pokud nevyřešíme zdárně tuto problematiku, mám bohužel obavu, že nežádoucích případů „eutanázie“ bude přibývat. Neříkám to rád. Podobným excesům mohou předejít jen dobře fungující oddělení paliativní péče. Neméně důležitá je spolupráce s rodinou a její zájem se na této péči podílet. (jop)

Výběr z on-line rozhovoru senátora Trpáka pro Krkonošský deník - 4.9.2014

Co se vám podařilo ve funkci senátora prosadit pro Trutnovsko?

Nesmírně si vážím práce dobrovolných hasičů v našich městech a obcích. Někde jsou hasiči dokonce hlavní složkou společenského a kulturního života v obci. Samozřejmě mám příznivý vztah i k profesionálním hasičům a jejich náročné službě. Proto jsem se několik let podílel spolu s dalšími senátory a poslanci na prosazení zvýšených účelových příjmů právě pro hasiče a záchranáře, aby mohla proběhnout postupná obnova zejména jejich zastaralé techniky. Měl jsem opravdu radost, že se dílo podařilo. Mám na mysli uložení povinnosti komerčním pojišťovnám odvádět do nově zřízeného Fondu zábrany škod celkem 3% z přijatého pojistného z povinného ručení, takže ČKP bude dle předložených projektů rozdělovat tyto finance mezi žadatele. Je pravda, že se nám nepodařilo prosadit původně navrhovanou výši 6% odvodu, ale jak se říká, není všem dnům konec. To je pro všechny – nejen pro Trutnovsko! Senátor může ze své funkce pouze napomáhat řešení oprávněných požadavků obcí a měst ve svém obvodu. Rovněž občanům může být celkem efektivně nápomocen při jejich oprávněných stížnostech nebo požadavcích. Pokud některý z kandidátů slibuje voličům hory doly, tak je to v dobrém případě jen z neznalosti!

Kdybyste měl označit hlavní problém regionu, který máte v gesci, jaký to je? Jak byste ho řešil?

Politik by neměl být hasičem, ale měl by problémy včas rozpoznat a s předstihem hledat řešení. Prozatím občan nevnímá ohrožení dostupnosti lékařské péče, tedy ambulantní lékařské péče jak ze strany odborných lékařů, tak zejména praktických lékařů. Značná část praktikujících lékařů v ordinacích je dnes starších 60 let a nebude snadné tyto lékaře nahradit. Proč? Na jedné straně pro mladé lékaře není ambulance atraktivní a na druhé straně jsme zavedli zvýšené kvalifikační nároky pro možný přechod lékařů do ambulantní praxe. Proto budeme nuceni urychleně změnit a zjednodušit systém atestací a vytvořit podmínky pro přechod mladých lékařů do ambulancí, protože zařízení a vybavení ordinace je značně nákladnou záležitostí. Proto bude žádoucí usnadnit přístup k úvěrům a usnadnit převzetí stávající lékařské praxe, včetně převzetí kmenových pacientů. Vidíte, opět to není problém jen našeho regionu, ale tikající nálož v celém našem zdravotnictví.

Video neposlušná=nadbytečná! zhlédlo více než 180 tisíc uživatelů, a to je umístěno na Stream.cz teprve od 26. srpna. Pokud jste video zhlédl, co tomu říkáte jako zastupitel v Trutnově?

Samozřejmě jsem byl mnohokrát na toto video pana Tuny upozorněn a video jsem si dvakrát přehrál. K personálním praktikám na Městském úřadu v Trutnově není asi třeba se obsáhle vyjadřovat, zejména když vynucenou dohodou ukončil pracovní poměr i nadřízený paní Sabiny Havlové. Vedoucího majetkového odboru Ing. Petra Kučeru taktéž „postihla“ reorganizace! Skutečné důvody jsou velmi prozaické a obchodní. Vše se odehrálo v návaznosti na prodej stavebních pozemků v Průmyslové zóně Krkonošská, kdy vedení města prosadilo prodej 147 500 m2 za nepřiměřeně nízkou cenu, takže kupující ušetřil 40 mil. Kč. Proto jsem za vlastní peníze ještě před konečným rozhodnutím zastupitelstva nechal vyhotovit znalecký posudek na předmětné pozemky a cena stanovená znaleckým ústavem byla zjištěna ve výši 380 Kč za m2. Řečeno srozumitelně česky – TUNEL. Jako opozice jsme na všechny negativní okolnosti upozorňovali, ale osobní zájmy vedoucích funkcionářů zvítězily. Na přípravě transakce se podílel právě i právník Mgr. Křemenský a ve střetu zájmů byl jistě i zastupitel a člen rady Ing. Arch. Vokatý. Vše se událo pro blaho občanů. Jen pro dokreslení uvedu, že stejný developer-kupující v PZ Krkonošská koupil od ARKADIE,a.s. pozemky pro výstavbu TESCA a OBI za cenu 1013,- Kč za m2, přičemž za naše pozemky původně v roce 2009 nabízel cenu 510 Kč za m2.

Několik let jste byl mediálně propírán ohledně soudního řízení pro úmrtí novorozence po komplikovaném porodu. Jak to bylo uzavřeno?

Musím říci, že mne zkušenost s naší justicí opravdu obohatila o cenné poznatky, jak je nesnadné domoci se spravedlnosti. Rozsudek krajského soudu, kterým jsem byl zproštěn obžaloby si mohou zájemci o podrobnosti přečíst na mém webu – www.trpak.cz. Nakonec v rubrice „dokumenty“ jsou zveřejněny doklady o všech kauzách, ve kterých jsem účastníkem – poslední je žaloba podaná místostarostou Hendrychem na mou osobu. Když se s fakty seznámíte, tak se mnou řeknete: Nebetyčná drzost místostarosty Hendrycha, který prokazatelně porušoval zákon a ještě se dožaduje omluvy. Doufám, že podaná žaloba není jen předvolební trik, protože se na případné soudní řízení spolu s dalšími žalovanými zastupiteli /Blankou Bubnovou, Zdeňkem Ondráčkem a Josefem Hüblem/ přímo těšíme!

V neděli 14. září přijede premiér Sobotka podpořit osobně vaši volební kampaň, kde se voliči s ním mohou setkat?

Premiér Sobotka se zúčastní dopoledne oslav Dne železnice v DEPO Trutnov, ve 14 hodin přijede do Vrchlabí mimořádným vlakem s parní lokomotivou. Odpoledne paní starostka Mgr. Vaňková jako dobrá hostitelka zve všechny voliče na kávu s premiérem a senátorem. Jako překvapení bude podáván i sladký koláček „dvoráček“. Akce se koná na náměstí TGM ve Dvoře Králové nad Labe. Já samozřejmě taktéž všechny srdečně zvu.

STOP HAZARDU - nejen v Trutnově!

Pane senátore, naše země je zvláštním místem. Desetimilionový stát drží pozici, kde je největší koncentrace hazardních automatů. Na nich se za jediný večer dá prohrát cokoliv. Automatů je u nás neuvěřitelných šedesát tisíc. Jak si představujete regulaci hazardu?

Závažné společenské následky hazardu jsou dnes již více než zřejmé. Gamblerství, rozpady rodin a fatální sociální dopady. Regulace je naprosto nutná. Jedním z mých klíčových úkolů v senátorské práci je razantní zvětšení toku peněz do rozpočtu obcí a měst. Ve shodě se současným postojem koaliční vlády v čele se sociální demokracií se nabízí neopakovatelná šance, jak uvalit na provozovatele hazardu sektorovou daň. Zatímco dnes mají právnické osoby /firmy/- daň z příjmů 19%, my navrhujeme sektorovou daň pro hazardní průmysl až do výše 60%.

Můžete vysvětlit, jak by to konkrétně fungovalo?

Jednoduše. Příjmy z poplatků za herní automaty a daně z příjmů od firem herního průmyslu, je nutné rozdělit na polovinu: Jedna část by končila ve státním rozpočtu a ta druhá podle počtu obyvatel na účtech obcí a měst. Je třeba reálně vidět , že obecní a městské rozpočty by tím v budoucnu mohly posílit minimálně o 8 miliard korun ročně. Velmi důležité je to, že tyto peníze navíc by obce a města dostaly bez ohledu na skutečnost, zda je u nich hazard provozován. Tedy bez ohledu, zda na svém území nechají herny či utvoří podmínky přímo pro hazardní ráj. Já nepochybuji o tom, že se takto některá zastupitelstva i vstřícně rozhodnou. Ať tak či tak – nebude to mít výrazný vliv na výši příjmu obce a města. Finance totiž v rámci korporátní daně poplynou z centrálně vybraných peněz ministerstvem financí dle jediného kritéria, a to dle počtu trvale přihlášených obyvatel.

Zmínil jste ministerstvo financí. To ústy svého náměstka, který má na starosti hazard pana Závodského v minulých dnech uvedlo, že například ve městě, kde žije 20 tisíc obyvatel, by podle návrhu nového loterijního zákona měla být povolena jen jedna herna, jinými slovy na určitý počet obyvatel by měl být určitý počet heren. Souhlasíte s tím jako tvrdý zastánce regulace hazardu?

To nevidím jako dobré řešení. Ten návrh totiž obsahuje i opatření, že by byl rozdíl třeba mezi výherními automaty a ruletou s krupiérem. Veškerý hazard by měl být v jednom. Nechceme žádná omezení, neboť sektorová daň to podle mého vše řeší jednoduše a transparentně. Výjimky nejsou potřeba. Zmíněná daň je pro stát výhodná, vždyť i pan náměstek Závodský připouští, že nový loterijní zákon může výhledově zavinit, že výnosy státu z hazardu klesnou o stovky milionů korun.

Přesto, vidíte na návrhu nového loterijního zákona, který by měl vejít v platnost od 1. ledna 2016 a je z pera vašeho koaličního partnera KDU-ČSL, něco pozitivního?

Ale jistě. Velmi cením, že ministerstvo financí plánuje, že by se ten, kdo chce hrát hazardní hry, musel registrovat. Jinými slovy by byl povinen uvést číslo svého účtu a předložit občanský průkaz. Tím by se zamezilo praní špinavých peněz. Identitu hráče by elektronicky ověřil hrací automat. Je to stejné, jako když se nyní ověřují třeba různé věrnostní karty.

Vy žijete v Trutnově a jste členem tamního zastupitelstva. Jak to s hazardem vypadá tam?

Trutnov je již od 90. let městem hazardu zaslíbeným. Rodákem tu je pan Aleš Hušák, dlouholetý bývalý ředitel Sazky, který svého času chtěl vybudovat středoevropské „Las Vegas“ nedaleko města. Naštěstí k tomu nedošlo. Heren je v Trutnově i tak hodně. Nesou do rozpočtu města 18 milionů korun. Nutno říci, že žádná z nich není v objektech či pronajatých komerčních prostorách ve vlastnictví města Trutnova, což je základní podmínka při odsouhlasení pronájmu. Je pravda, že pan starosta a stávající koalice v zastupitelstvu zájem o regulaci či plošný zákaz opravdu nemají.

Již v loňském roce Ústavní soud umožnil, aby města a obce obecně závaznou vyhláškou mohly na svém území regulovat nebo přímo zakázat herny. Je známo, že řada zastupitelstev již tuto pravomoc využila. Jaké ataky čekáte vůči vašemu návrhu na uvalení sektorové korporátní daně?

Nebude to lehké. Mimořádně silné lobbistické tlaky hazardního byznysu je třeba čekat. Budou se skrývat za dobročinnost, strašit nárůstem nelegálního sázení a hraní, lkát nad omezování svobodného podnikání. Chápu, že hazard nelze plošně zakázat. Prohibice není realistická.

Tipněte si, jakou šanci má sektorová korporátní daň, aby v parlamentu byla schválena?

Doufám, že občané a spolky bojující proti hazardu a zejména starostové obcí a měst budou tou hlavní lobbistickou skupinou. Věřím, že poslanci i senátoři vyslyší tento hlas. Asi pouze jen někteří budou nadále na straně hazardního průmyslu.

Děkuji za rozhovor.

Josef Petrů

40. ročník Memoriálu Josefa Romportla a Vlastimila Málka v disciplínách požárního sportu

Každoročně nejlepší profesionální a dobrovolní hasiči nejen z České republiky, ale i ze Slovenska a Polska se účastní závodu v disciplínách požárního sportu, aby vzdali poctu těm, kteří při výkonu svého náročného povolání obětovali to nejcennější, své vlastní životy. Senátor MUDr. Pavel Trpák jako zastánce a příznivec dobrovolných hasičů i profesionálních hasičů hasičského záchranného sboru přijal osobní účast na memoriálu a držel palce našim domácím závodníkům.

Letos padl i národní rekord v disciplíně výstupu do 4. podlaží cvičné věže – ten v kategorii do 35 let již v rozbězích vytvořil časem 13,41 sekundy pozdější vítěz Kamil Bezruč z HZS Moravskoslezského kraje. Naši závodníci byli úspěšní v běhu na 100 m s překážkami – Petr Mařan na druhém místě a na třetím stupínku se umístil Jiří Volf, oba z HZS Královéhradeckého kraje. Gratulujeme!

V příštím roce se bude konat mistrovství ČR v požárních disciplínách v Trutnově na obou hřištích fotbalového stadionu, takže se můžeme těšit na skvělé výkony a úspěchy domácích závodníků. Město Trutnov bude jistě výborným hostitelem hasičského sportu!

Bližší informace: http://www.hzscr.cz/clanek/vitezi-40-rocniku-memorialu-josefa-romportla-a-vlastimila-malka-se-stali-kamil-bezruc-a-radek-suba-padl-take-novy-narodni-rekord.aspx

Co nás čeká v krajském zdravotnictví

Nikoho rozumně uvažujícího by nenapadlo, že problémy s fungováním a s finančním zabezpečením středních škol zřizovaných krajem nejlépe vyřešíme transformací škol na akciové společnosti a založením obchodní společnosti Školský holding, a.s.!! Ale ve veřejném zdravotnictví v páteřní síti nemocnic našeho kraje byla tato forma obchodních společností uplatněna s obrovským očekáváním, že přinese výrazné zlepšení v hospodaření a že takto lépe zajistí optimalizaci v poskytování zdravotnické péče, včetně její dostupnosti pro pacienty. Výsledek se nedostavil a ani dostavit nemohl. Zastupitelstvo a vedení kraje bylo nuceno i pod hrozbou vyhlášení možné insolvence jednotlivé akciové společnosti sanovat, protože příjmy od zdravotních pojišťoven za poskytované zdravotnické výkony a služby nestačily na krytí provozních nákladů nemocnic. Za období 2008 až 2013 celková částka poskytnutá z rozpočtu kraje dosáhla 1,5 miliardy korun. A nutno říci, že podpora na krytí propadů v hospodaření nemocnic nebyla vždy spravedlivá. Uvážlivě hospodařící nemocnice v daném systému na to doplácely, jak se říká „Za dobrotu na žebrotu“.

Konečně máme vládu a ministra zdravotnictví, kteří si vzali za úkol systém veřejného zdravotnictví řešit. Vláda se zavázala připravit a přijmout zákon o veřejných neziskových /veřejnoprávních/ zdravotnických zařízeních právě pro páteřní síť nemocnic a také i pro nemocnice fakultní. Samozřejmě musí být zachován či lépe nastaven jednotný systém odměňování zaměstnanců nemocnic – tedy s tarifními i s nadtarifními platovými složkami. Nemocnice jako akciové společnosti takto nebyly vázány v odměňování dodržovat státem nařízené tarify, včetně dohodnutého růstu platů. Mzdové náklady na personál v nemocnicích byly hlavní položkou možných provozních úspor, takže náprava mzdové náročnosti v novém systému bude i pro krajský rozpočet výrazně zatěžující.

Neméně závažný problém k řešení nás čeká v udržení dostupnosti lékařské péče v ambulancích odborných lékařů a především praktických lékařů, protože značná část stávajících lékařů je starších 60 let. Zatím vše funguje. Ale je to tikající bomba, protože bez zásadní změny v systému atestací nebudeme schopni odcházející lékaře nahradit mladými lékaři s patřičnou odbornou způsobilostí. Současně musíme usnadnit možnost převodu lékařské praxe, včetně platných smluv se zdravotními pojišťovnami.

Zastupitel a předseda zdravotního výboru Královéhradeckého kraje, senátor MUDr. Pavel Trpák

1, 2, 3, 4, 5